A A A K

SmodBIP

Regulamin pracy

Regulamin pracy
Przedszkola Samorządowego
w Bobowej

Rozdział I
Przepisy wstępne
§ 1
Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracodawcy i Pracowników.
§ 2
Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu oraz zajmowane stanowisko.
§ 3
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Pracodawcy – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Samorządowego w Bobowej
2) Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą
z Pracodawcą w stosunku pracy.
2. Siedziba Pracodawcy mieści się w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej.
3. Praca u Pracodawcy odbywa się w systemie jednozmianowym.

Rozdział II
Podstawowe prawa i obowiązki Pracodawcy
§ 4
Pracodawca ma w szczególności obowiązek:
1)Zaznajomienia podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;
2) Organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, a także osiąganie przez Pracowników – przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji – wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;
3) Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznych szkoleń dla Pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) Terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzeń;
5) Ułatwiania Pracownikom nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
6) Stwarzania Pracownikom, podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły, warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;
7) Zaspokajania, w miarę posiadanych środków socjalnych, potrzeb Pracowników;
8) Wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;
9) Niezwłocznego wydawania Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, świadectwa pracy – bez uzależnienia tego od wcześniejszego rozliczenia się Pracownika;
10) Stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy wykonywanej przez poszczególnych Pracowników;
11) Prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych;
12) Nie stosowania i nie dopuszczania do stosowania jakichkolwiek form dyskryminacji;
§ 5
Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:
1) Korzystania z wyników wykonywanej przez Pracowników pracy;
2) Wydawania Pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego;
3) Określania zakresu obowiązków każdego Pracownika zgodnie z postanowieniami umów o pracę i przepisami.

Rozdział III
Podstawowe prawa i obowiązki Pracowników
§ 6
Pracownikom przysługują w szczególności uprawnienia do:
1) Zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi kwalifikacjami;
2) Terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę;
3) Wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze oraz podczas urlopów;
4) Jednakowego i równego traktowania przez Pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych obowiązków;
5) Wykonywania pracy w warunkach zgodnych z przepisami BHP;
6) Tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących Pracowników.
§ 7
Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami i umową o pracę.
§ 8

Pracownik ma w szczególności obowiązek:
1) Przestrzegania czasu pracy ustalonego u Pracodawcy;
2) Przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego u Pracodawcy porządku;
3) Przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
4) Dbania o dobro Pracodawcy, chronienia jego mienia oraz zachowywania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę;
5) Przestrzegania w pracy zasad współżycia społecznego.
§ 9
Pracownikom zabrania się:
1) Spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych oraz przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem takich napojów lub środków;
2) Palenia tytoniu na terenie zakładu, oprócz miejsc do tego przeznaczonych, które są wyraźnie oznaczone;
3) Opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego, miejsca pracy;
4) Wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy nie będących własnością Pracownika.
5) Wykorzystywania, bez zgody przełożonego, sprzętu i materiałów Pracodawcy do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą.
Rozdział IV
Czas pracy
§ 10
1. Czasem pracy jest czas, w którym Pracownik pozostaje do dyspozycji Pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
2. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy celem prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, w niedziele i święta – w rozliczeniu dobowym, tygodniowym lub w innym przyjętym okresie rozliczeniowym.
§ 11
1. Czas pracy wynosi:
a) dla pracowników niezbędnych, nie będących nauczycielami – 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym jednomiesięcznym okresie pracy;
b) dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze pracy zajęć – czas pracy nie może przekraczać 40 godzina na tydzień.
2. Tydzień roboczy obejmuje dni od poniedziałku do piątku.
3. Dzień pracy trwa:
a) dla nauczycieli – zgodnie z obowiązującymi w danym roku szkolnym podziałem godzin;
b) dla Pracowników obsługi: woźnej/ intendentki – od 8.00 do 16.00; kucharki – od 7.00 do 15.00.
4. Pracownikom, których dobowy czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje 15-minutowa przerwa na obiad, wliczana do czasu pracy.

§ 12
Za porę nocną przyjmuje się czas między 22.00 a 6.00, a za pracę w niedziele i święta – pracę w godzinach od 7.00 w dzień świąteczny lub w niedzielę do 7.00 dnia następnego.
§ 13
Praca wykonywana ponad normy czasu pracy ustalone zgodnie z § 11 pkt 1 stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca taka jest dopuszczana tylko w razie:
1) Konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii;
2) Szczególnych potrzeb Pracodawcy.
§ 14
Liczba godzin nadliczbowych przeprowadzonych w związku z okolicznościami określonymi w § 13 pkt 2, nie może przekroczyć dla poszczególnego Pracownika
4 godzin na dobę i 150 godzin w roku kalendarzowym. Czas pracy z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych nie może przekroczyć 48 godzin tygodniowo
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
§ 15
Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:
1); 150% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w dni powszednie oraz w niedziele i święta będące dla Pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
2) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta nie będące dla Pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a także w godzinach nadliczbowych przypadających w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub święto będące dla Pracownika dniem pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
§ 16
Dodatek, o którym mowa w § 15, przysługuje także za każdą godzinę pracy przekraczającą tygodniową normę czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
§ 17
Dodatek, o którym mowa w § 16, nie przysługuje, jeżeli przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczenia nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które Pracownikowi przysługuje prawo do dodatku określonego w § 15.
§ 18
Sposób naliczania wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania dodatków,
o których mowa w § 15, określa Regulamin Wynagradzania.
§ 19
1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, określa Regulamin Wynagradzania.
§ 20
Nauczyciele nie mogą być zwalniani z pracy w godzinach przeznaczanych na zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub inne zajęcia przewidziane w planie pracy przedszkola – poza przypadkami określonymi w przepisach o dyscyplinie pracy i absencji chorobowej oraz innych przepisach z tego zakresu. Obowiązek przestrzegania godzin pracy dotyczy wszystkich planowanych zajęć w przedszkolu i obejmuje zarówno zajęcia wynikające z obowiązkowego wymiaru, jak zajęcia w godzinach ponadwymiarowych oraz czynności dodatkowe wynikające z planu wychowawczo-dydaktycznego. Dyrektor przedszkola winien równomiernie, za akceptacją Rady Pedagogicznej, obciążać nauczyciela dodatkowymi zajęciami wychowawczo-dydaktycznymi.
§ 21
W czasie przeznaczonym na zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i inne zajęcia przewidziane w planie pracy przedszkola nie powinno się (z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych sytuacji):
1) organizować konferencji, narad, odpraw z udziałem nauczycieli –
z wyjątkiem konferencji teoretyczno-pedagogicznych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, organizowanymi przez Kuratora Oświaty lub za jego zgodą;
2) udzielać urlopów lub zwolnień od pracy nauczycielom na zjazdy, konferencje lub inne imprezy organizowane przez instytucje i o ile obowiązek zwolnienia nie wynika z powołanych wcześniej przepisów;
3) obciążać nauczycieli pracą związaną z bezpośrednim procesem wychowawczo-dydaktycznym oraz koniecznymi potrzebami przedszkola.
§ 22
W godzinach przeznaczonych na zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i inne zajęcia przewidziane w planie pracy przedszkola nie należy:
1) organizować posiedzeń Rady Pedagogicznej i innych zebrań nauczycielskich;
2) organizować imprez artystycznych z udziałem dzieci z wyjątkiem imprez związanych z uroczystościami państwowymi i przedszkolnymi, przewidzianymi w kalendarzu imprez;
3) organizować prac społeczno-pożytecznych, udziału dzieci w przedstawieniach teatralnych, seansach kinowych i innych imprezach, jeżeli zajęcia te nie są związane z realizacją programu nauczania i wychowania.
§ 23
Zawieszanie zajęć przedszkolnych lub oderwanie dzieci od zajęć przedszkolnych może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w Rozporządzeniu MENiS-u z dnia
31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
§ 24
Udział nauczycieli w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz zasady udzielania dla tych celów zwolnień i urlopów określa Zarządzenie MEN z dnia 28 lipca 1989 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 215).
Rozdział V
Wynagrodzenie za pracę
§ 25
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę.
§ 26
Wynagrodzenie wypłacane jest na konto bankowe, wskazane przez pracownika.
§ 27
Nauczycielom wynagrodzenie wypłacane jest z góry, w pierwszym dniu miesiąca – jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie jest wypłacane w dniu następnym.
§ 28
Pracownikom nie będącym nauczycielami wynagrodzenie wypłacane jest najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie.

§ 29
Wynagrodzenie wypłacane jest do rąk Pracownika lub osoby pisemnie przez niego upoważnionej.
§ 30
Na pisemny wniosek Pracownika wynagrodzenie może być przelane na jego konto bankowe.
§ 31
Składniki wynagrodzenia oraz przysługujące Pracownikom premie określa Regulamin Wynagradzania.
Rozdział VI
Urlopy
§ 32
1. Urlopy dla nauczycieli regulują art. 64-67 Karty Nauczyciela;
2. Nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu, w którym w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.
3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie ferii następujących czynności:
1) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
2) opracowania zestawu programów oraz uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym.
4. Czynności, o których mowa w ust. 3 nie mogą zająć łącznie więcej niż 7 dni.
5. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w przedszkolu, w którym w organizacji pracy przewidziano ferie, ma prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.
§ 33
1. Pracownikowi nie będącemu nauczycielem przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy Kodeksu Pracy.
2. Na wniosek Pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
§ 34
Urlopy udzielane są w terminie ustalonym przez Pracodawcę, po porozumieniu
z Pracownikiem. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z ustalonym terminem Pracodawca ma obowiązek udzielić Pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.
§ 35
W okresie wypowiedzenia umowy o pracę Pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie Pracodawca udzieli mu urlopu.
§ 36
Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.

Rozdział VII
Zasady udzielania zwolnień od pracy, usprawiedliwiania nieobecności
w pracy i spóźnień
§ 37
Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w przypadku:
1) ślubu Pracownika – 2 dni
2) urodzenia się dziecka – 2 dni;
3) zgonu małżonka, dziecka, ojca, matki – 2 dni;
4) ślubu dziecka – 1 dzień;
5) zgonu siostry, brata, teścia, teściowej, babci, dziadka, osoby pozostającej na utrzymaniu Pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką – 1 dzień.
§ 38
1. Obowiązkiem Pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy.
2. W przypadku spóźnienia Pracownik powinien niezwłocznie zgłosić się do Pracodawcy w celu usprawiedliwienia się.
3. Późniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie, a także wyjście w godzinach pracy poza zakład pracy wymaga uprzedniej zgody bezpośredniego przełożonego oraz wpisu do księgi:Ewidencja nieobecności w godzinach służbowych.
§ 39
1. Spóźnienie lub nieobecność wynika z ustalonych przyczyn, jeżeli jest spowodowane:
1) chorobą Pracownika lub opieką nad chorym członkiem rodziny Pracownika, pod warunkiem przedłożenia stosownego zwolnienia lekarskiego;
2) odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną pod warunkiem przedłożenia stosownej decyzji inspektora sanitarnego;
3) koniecznością sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, pod warunkiem zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza, pod warunkiem złożenia przez Pracownika pisemnego oświadczenia potwierdzonego przez dyrekcję placówki;
4) wykonywaniem obowiązków określonych w przepisach o powszechnym obowiązku obrony, pod warunkiem okazania stosownego wezwania;
5) wezwaniem o charakterze strony, świadka, tłumacza biegłego przez odpowiedni organ sądowy lub administracyjny, pod warunkiem przedstawienia adnotacji urzędowej o wykonaniu tego obowiązku;
6) innymi przyczynami usprawiedliwionymi przez przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Dokumenty potwierdzające usprawiedliwiony charakter nieobecności Pracownik jest zobowiązany przedłożyć Pracodawcy najpóźniej w chwili powrotu do pracy po okresie nieobecności.
§ 40
Pracownik potwierdza każdorazowe przybycie do pracy na liście obecności wyłożonej w sekretariacie przedszkola.
§ 41
1. Pracownik powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni, zawiadomić Pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania.
2. Zawiadomienie Pracodawcy może nastąpić osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem innej osoby lub listem poleconym. W wypadku listu poleconego za datę zawiadomienia uważa się datę nadania listu.
§ 42
W wypadku nieobecności w pracy Pracownik ma obowiązek przedłożenia usprawiedliwienia w dniu, w którym ponowienie stawi się do pracy.

Rozdział VIII
Odpowiedzialność porządkowa Pracowników
§ 43
1. Za nie przestrzeganie przez Pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych Pracodawca może zastosować na podstawie art. 108 Kodeksu Pracy:
1) karę upomnienia,
2) karę nagany.
2. Szczegółowe zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli reguluje rozdz. 10 Karty Nauczyciela.
3. Za nieprzestrzeganie przez Pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się w pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, Pracodawca może również stosować karę pieniężną.
4. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie Pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego Pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3 Kodeksu Pracy.
5. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 44
1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia decyzji o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
2. Kara może być stosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu Pracownika.
3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy Pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w pkt. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się Pracownika do pracy.
§ 45
O zastosowanej karze Pracodawca zawiadamia Pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków Pracowniczych oraz datę dopuszczenia się przez Pracownika tego naruszenia, informując go jednocześnie o prawie sprzeciwu oraz terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych Pracownika.
§ 46
Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy Pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.
§ 47
1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje Pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska zakładowej organizacji związkowej reprezentującej Pracownika. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od jego wniesienia jest jednoznaczne z jego uwzględnieniem.
2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu wystąpić do Sądu Pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchyleniu tej kary przez Sąd Pracy, Pracodawca jest obowiązany zwrócić Pracownikowi równowartość kwoty tej kary.
§48
1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych Pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej Pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.
2. Przepis pkt 1, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez Pracodawcę albo wydania przez Sąd Pracy orzeczenia o uchyleniu kary.
Rozdział IX
Przepisy BHP i ochrona przeciwpożarowa
§ 49
1. Podstawowym obowiązkiem każdego Pracownika jest bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.
W szczególności każdy Pracownik jest zobowiązany:
1) znać przepisy i zasady BHP oraz przeciwpożarowe;
2) uczestniczyć w organizowanych przez Pracodawcę szkoleniach z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej;
3) dbać o porządek i ład na własnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu,
4) stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem,
5) poddawać się wyznaczonym przez Pracodawcę badaniom lekarskim oraz stosować się do zaleceń i wskazań lekarskich,
6) niezwłocznie informować przełożonych o zauważonych wypadkach w miejscu pracy lub o stwierdzonych zagrożeniach życia lub zdrowia,
7) lojalnie współdziałać z Pracodawcą i przełożonymi w wykonywaniu obowiązków dotyczących BHP,
8) zapoznać się z oceną ryzyka zawodowego i potwierdzić znajomości podpisem.
2. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów wymienionych w ust. 1, w szczególności przez wydanie stosownych poleceń, usuwanie ewentualnych uchybień lub zagrożeń oraz zapewnienie niezwłocznego wykonania zaleceń organów nadzoru nad warunkami pracy, w tym organów społecznego nadzoru oraz wskazań lekarskich. W szczególności Pracodawca jest zobowiązany do:
1) organizowania pracy i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2) zapoznawania Pracowników z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej i przeprowadzania szkoleń w tym zakresie,
3) kierowania Pracowników na badania lekarskie,
4) dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej Pracowników i ich stosowanie zgodnie z ich przeznaczeniem.
§ 50
Zabrania się Pracownikom:
1)Wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodne z przeznaczeniem,
2)Samowolnego przerabiania lub demontowania elementów wyposażenia technicznego, bez upoważnienia Pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego.
§ 51
Pracodawca może dopuścić Pracownika do wykonywania prac wyłącznie w wypadku, gdy posiada on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe oraz odbył niezbędne szkolenia wstępne w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP. Jeśli wykonywanie danej pracy wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej lub odzieży i ubrania roboczego, dopuszczenie do pracy może nastąpić wyłącznie po odpowiednim wyposażeniu danego Pracownika.
§ 52
Środki ochrony indywidualnej oraz wyposażenia w środki do mycia, niezbędne do stosowania na określonych stanowiskach pracy, określa Pracodawca.
§ 53
1. Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia Pracownika albo innych osób, Pracownik ma prawo i obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego.
2. Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia określonego w ust. 1, Pracownik powinien natychmiast oddalić się z miejsca zagrożenia, niezwłocznie informując o tym bezpośredniego przełożonego.
3. Za okres powstrzymania się od pracy w sytuacjach określonych powyżej, Pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.
Rozdział X
Przepisy końcowe
§ 54
1. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
2. Regulamin może być przez Pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania.
§ 55
Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości Pracowników, co każdy Pracownik potwierdzi odrębnym pismem.
§ 56
Pracownik nowozatrudniony zobowiązany jest do zapoznania się regulaminem przed rozpoczęciem pracy.Opublikował: Bożena Płazińska
Publikacja dnia: 14.10.2013
Podpisał: Bożena Płazińska
Dokument z dnia: 14.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 167