A A A K

SmodBIP

Koncepcja Pracy Przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGOW BOBOWEJ
                                                      

I. Charakterystyka przedszkola

Przedszkole Samorządowe w Bobowej zlokalizowane jest przy ul. Pocztowej 4.
W 1975 roku przeprowadzono remont budynku Wiejskiego Domu Kultury
i przeznaczono go na przedszkole. Z dniem 1 stycznia 1976 roku przedszkole zaczęło funkcjonować.
Budynek przedszkola jest jednokondygnacyjny, przystosowany na potrzeby i zadań przedszkola.
W budynku znajdują się:
• dwie sale do zajęć i zbaw
• gabinet dyrektora
• łazienka dla dzieci i personelu
• szatnia
• pomieszczenia gospodarcze
Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wystroju wnętrza pomieszczeń oraz otoczenia placówki. Sale zajęć są przestronne, widne, doskonale wyposażone we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, sprzęt audiowizualny, meble dostosowane do wieku dzieci. Dzieci mogą się bezpiecznie i spokojnie bawić w przestronnym ogrodzie przedszkolnym w otoczeniu zieleni.
Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.
W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom pracownik obsługi. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka.

II. Zasady działalności naszej placówki.

• Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szanse do indywidualnego rozwoju.
• Budujemy u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre a co złe.
• Czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.
• Doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności podnosząc swoje kwalifikacje.
• Eksponujemy twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym.
• Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym.
• Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę.
• Hartujemy dzieci emocjonalnie, aby łagodniej znosiły stresy i porażki.
• Interesujemy się życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy.
• Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców.
• Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach.
• Lubimy być twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach.
• Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne.
• Mamy estetycznie i bogato wyposażone sale przystosowane do atrakcyjnych zajęć.
• Nawiązujemy do tradycji lokalnych i regionalnych.
• Organizujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci.
• Pozyskujemy rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola.
• Rozwijamy twórczy potencjał dzieci.
• Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy.
• Tworzymy rodzinną i domową atmosferę.
• Uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej.
• Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych.
• Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole i śledzimy ich losy.
Dziecko w naszym przedszkolu:
• czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
• jest akceptowane takie, jakie jest,
• ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
• jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
• uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
• uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
• poznaje swoje prawa i obowiązki,
• osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z
• powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

Rodzice w naszym przedszkolu:

• otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach
i niepowodzeniach dziecka,
• współpracują z nauczycielami,
• otrzymują pomoc specjalistów,
• wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,
• aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
• są partnerami przedszkola

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

• są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola,
• dyspozycyjni i taktowni,
• wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i
• uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,
• współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
• pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz
• poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,
• aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,
• stosują nowoczesne metody pracy,
• doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe,
• wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.


III. Założenia placówki.
Jesteśmy kreatywni, otwarci i ciekawi świata.
Naszą przedszkolną rodzinę stanowią dzieci, rodzice i wszyscy pracownicy
Nasze wartości:
- bezpieczeństwo, życzliwość, tolerancja, ciepła, domowa atmosfera,
- stosowanie na co dzień Kontraktu grupowego
- przestrzeganie konwencji Praw Dziecka
Zapewniamy:
- bardo dobrze przygotowaną kadrę, systematycznie doskonalącą się
i wzbogacającą swój warsztat pracy, wspomagającą dzieci w rozwijaniu uzdolnień niezbędnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
- troskliwą opiekę i tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności, przebiegające w radosnej, pełnej akceptacji atmosferze,
- diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich u dzieci
- rozwijanie pozytywnych cech charakteru (dobroć, tolerancja, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność,
kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania)
- zdrowy i higieniczny rytm dnia dostosowany do potrzeb dzieci,
- kontakt z nauczycielem, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z uniwersalnym systemem wartości,
- indywidualne traktowanie każdego dziecka.
Oferujemy:
- aktywne metody pracy, projekty edukacyjne tworzone tylko na potrzeby naszego przedszkola, naszych dzieci i rodziców,
- zajęcia dodatkowe (rytmika, j. angielski, zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne)
- wycieczki krajoznawcze przy współudziale i uczestnictwie rodziców,
- uroczystości rodzinne, przedszkolne i grupowe
- udział dzieci i rodziców w konkursach przedszkolnych i ogólnopolskich, zajęciach otwartych, spotkaniach z przedstawicielami poradni
- udział w akcjach charytatywnych w kraju i naszym lokalnym środowisku


IV. Kierunki rozwoju placówki.

● Tworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami

● Modelowanie, projektowanie, pobudzanie zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność

● Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej

V. Kierunki realizacji koncepcji

Praca z dzieckiem
Adaptacja dziecka w przedszkolu
Diagnoza przedszkolna
Wspomaganie i edukacja dzieci
Uczenie dzieci wyrażania uczuć i emocji
Rozwijanie pożądanych cech charakteru
Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia

Współpraca z rodzicami
Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodzicami
Włączanie rodziców w działania przedszkola

Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Przybliżenie założeń pracy placówki w środowisku lokalnym
Współpraca z CKiP
Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia
Współpraca z Komendą Policji
Współpraca z Biblioteką Publiczną

Zadania, Forma realizacji, Termin, Odpowiedzialny, Uwagi


1. Adaptacja dziecka w przedszkolu

- Rozpowszechnianie informacji o działalności przedszkola na stronach internetowych. Cały rok.Bożena Tabiś

- Realizacja „Programu adaptacyjnego”. VI każdego roku szkolnego. Wszyscy nauczyciele

- Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci ( i rodziców).Cały rok.  Wszyscy nauczyciele

2. Diagnoza „inteligencji wielorakich”

- Diagnozowanie umiejętności poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej.Diagnoza wstępna, końcowa; Obserwacja pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele

- Diagnozowanie umiejętności dzieci na podstawie wywiadu z rodzicami „Talenty mojego dziecka”.  Każdego roku w IX/ X. Wszyscy nauczyciele.


3. Wspomaganie i edukacja dzieci

- Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci. Wg potrzeb.  Dyrektor, nauczyciele

- Umożliwienie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej. Cały rok. Wszyscy nauczyciele

- Realizacja programu „Zabawy fundamentalne”. Cały rok. Wszyscy nauczyciele

- Realizacja innowacji pedagogicznej. Rok szkolny. Wszyscy nauczyciele.

- Praca z dzieckiem zdolnym wg opracowanych programów. Cały rok. Wszyscy nauczyciele.

- Zorganizowanie w przedszkolu „Festiwalu Talentów”. Wszyscy nauczyciele

- Stwarzanie dzieciom miłej i przyjaznej atmosfery pobytu w przedszkolu poprzez organizację wielu imprez i uroczystości. 

4. Uczenie dzieci wyrażania uczuć i emocji

Wykorzystanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami.Wykorzystanie bajek, przedstawień teatralnych do rozpoznawania i nazywania emocji.Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniach teatralnych, inscenizacjach , przeglądach itp.

Rok szkolny. Wszyscy nauczyciele

5. Rozwijanie optymistycznych cech charakteru Opracowanie i ustalenie z dziećmi „Kontraktu grupowego”
Przybliżenie dzieciom „Praw dziecka”.
Opowiadanie „Optymistycznych bajek” w kontekście kształconych cech osobowości.
Redagowanie „Optymistycznych bajek” przez dzieci i ich rodziców.
Wykorzystanie zabaw kształtujących charakter.
Wprowadzanie, ustalanie i modyfikowanie „Systemów motywujących” zgodnie z możliwościami i potrzebami dzieci.

Rok szkolny. Wszyscy nauczyciele

6. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

- Realizowanie programu"Bezpieczny i zdrowy przedszkolak"

- Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych poprzez:
-zmiana nawyków żywieniowych (program „Przyjaciele natury”, „Dzień warzyw”, „Dzień zielony”, codzienne zajęcia z dziećmi)
- dbanie o bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad higieny osobistej i otoczenia
-codzienne wyjścia na świeże powietrze

- Zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych.
Udział w Dniu Sportu zorganizowanym w przedszkolu.

Rok szkolny. Wszyscy nauczyciele

VI. Model absolwenta
Nasz absolwent jest:
• dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
• wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,
• jest aktywny, samodzielny,
• twórczy i otwarty,
• wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,
• ma pozytywny obraz własnego „ja”,
• umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
• stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
• ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
• odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
• ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

VII. Elementy składowe koncepcji

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego
rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności.
Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.
Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w dokumentach i programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:
• Statucie przedszkola
• Programie adaptacyjnym
• Programie wychowawczym
• Programie współpracy z rodzicami
Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.Opublikował: Bożena Płazińska
Publikacja dnia: 13.02.2020
Podpisał: Bożena Płazińska
Dokument z dnia: 11.09.2015
Dokument oglądany razy: 1 027