A A A K

SmodBIP

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN
RADY RODZICÓW
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
w BOBOWEJ

Niniejszy regulamin opracowano na podstawie art. 53 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.).

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.
3. Do podstawowych zadań Rady należy występowanie do Dyrektora i Rady Pedagogicznej Przedszkola, organu prowadzącego i nadzorującego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola, a w szczególności:
1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji statutowych zadań,
2) inicjowanie i prowadzenie wszelkich działań sprzyjających partnerskim kontaktom pomiędzy rodzicami i nauczycielami, opartym na wzajemnym szacunku, otwartości, zaufaniu i wspólnej trosce o dobro dzieci,
3) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola,
4) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na potrzeby przedszkola, w tym na działalność opiekuńczo - wychowawczą
§ 2
1. Rada liczy co najmniej 7 przedstawicieli Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach.
2. Kadencja Rady trwa rok.
3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.
Rozdział II
Wybory do Rady
§ 3
1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2. Rodzice dzieci danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.
3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.
§ 4
Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.
§ 5
Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
§ 6
1. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawicieli, nie mniej niż dwóch, do Rady Rodziców.
2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.
§ 7
1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składy Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.
Rozdział III
Struktura Rady
§ 8
Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
§ 9
Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
§ 10
1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.
§ 11
1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:
1) realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,
2) gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
2. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.
Rozdział IV
Prawa i obowiązki członków Rady
§ 12
1. Członkowie Rady mają prawo:
1) dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych,
2) występowania z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
3) przeprowadzenia wyboru przedstawicieli rodziców do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej przez organ prowadzący w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora,
4) głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
2. Członkowie Rady mają obowiązek:
1) aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.
Rozdział V
Kompetencje Rady
§ 13
1. Rada przedstawia opinię wyrażoną w formie uchwały:
1) o pracy nauczyciela w związku z dokonywaną oceną dorobku zawodowego za okres stażu, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od dyrektora przedszkola,
2) zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz przedszkolnego zestawu podręczników,
3) programu i harmonogramu poprawy efektywności pracy wychowawczo – dydaktycznej,
4) projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
5) o podjęciu w przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację,
2. Uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną, o ile będą realizowane:
1) program wychowawczy przedszkola,
2) program profilaktyki.
Rozdział V
Tryb pracy Rady
§ 14
1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym
harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.
3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej.
§ 15
1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku
obrad. Projekt porządku zamieszczany jest także na stronie internetowej
przedszkola.
2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.
§ 16
1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.
Rozdział VII
Podejmowanie uchwał
§ 17
1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
§ 18
Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
§ 19
Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.
Rozdział VII
Fundusze Rady
§ 20
Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.
§ 21
Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie finansowym wydatków.
§ 22
Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
1) Dyrektor Przedszkola
2) Rada Pedagogiczna
§ 23
1. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.
§ 24
Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.
Rozdział
Postanowienia końcowe
§ 25
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Regulamin zatwierdzono uchwałą Rady Rodziców
Przedszkola Samorządowego w Bobowej
z dnia 23 września 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu.

Podpis przewodniczącego RadyOpublikował: Bożena Płazińska
Publikacja dnia: 14.10.2013
Podpisał: Bożena Płazińska
Dokument z dnia: 14.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 045