A A A K

SmodBIP

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BOBOWEJ

Wstęp do deklaracji:

Przedszkole Samorządowe w Bobowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP - http://www.ps.bip.bobowa.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Samorządowe w Bobowej
ul. Pocztowa 4
38 – 350 Bobowa
tel. 18 351 40 73
e-mail: kontakt@przedszkole.bobowa.pl
strona internetowa przedszkola: www.przedszkole.bobowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 9.11.2011r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.07.2023r.

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjątkiem:
zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, np. informacje, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, a także zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników, umieszczane są w formie skanów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

Strona podmiotowa BIP Przedszkola Samorządowego w Bobowej posiada następujące ułatwienia:

• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
• mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację dostępności sporządzono dnia 25.02.2021r.
Aktualizacja deklaracji dostępności: 29.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny dokonanej przez Osobę odpowiedzialną za wdrażanie ustaw o dostępności oraz Inspektora BHP Przedszkola Samorządowego w Bobowej.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej – Bożena Tabiś
Adres do korespondencji:
ul. Pocztowa 4
38 – 350 Bobowa
Telefon: 18 351 40 73
E-mail: kontakt@przedszkole.bobowa.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Przedszkole Samorządowe w Bobowej obecnie nie zatrudnia pracownika posiadającego umiejętność posługiwania się polskim językiem migowym, nie zatrudnia także osoby świadczącej usługi komunikacji w języku migowym.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.848 ze zm.) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Może także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Budynek Przedszkola Samorządowego w Bobowej znajduje się na obszarze miasta Bobowa przy ulicy Pocztowej 4.
Wejście znajduje się od parkingu. W celu przywołania pracownika placówki przy drzwiach zamontowano dzwonki.
Budynek przedszkola nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Barierami architektonicznymi są schody przed wejściem głównym do budynku, jak również schody przed kancelarią dyrektora przedszkola.
Sanitariat w budynku Przedszkola Samorządowego w Bobowej nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, oznaczeń kontrastowych, a także oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Placówka nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.Opublikował: Bożena Tabiś
Publikacja dnia: 05.07.2023
Podpisał: Bożena Tabiś
Dokument z dnia: 25.02.2021
Dokument oglądany razy: 969