RSS
A A A
SmodBIP

Regulamin Rekrutacji

Regulamin Rekrutacji dzieci
do Przedszkola Samorządowego w Bobowej.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr.256 poz.2572 z poź.zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych ( Dz. U. z 2004r. Nr. 26, poz. 232 ),
3. Statut Przedszkola Samorządowego w Bobowej.


I. Tok postępowania rekrutacyjnego
§ 1

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu;
Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny;
Przyjmowanie „Kart zgłoszeń dzieci do przedszkola”,
Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej,
Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji,
Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej,
Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.

2. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.
3. Przedszkole prowadzi rekrutacje w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego.
§ 2

1. Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bobowej stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza rekrutację w następujących formach:
° na tablicy ogłoszeń dla rodziców,
° na stronie internetowej,
° ogłoszenia parafialne.
2. „Regulamin Rekrutacji” jest dostępny zainteresowanym w kąciku dla rodziców
oraz na stronie internetowej.

§ 3

3. Do Przedszkola Samorządowego w Bobowej prowadzonego przez Gminę Bobowa przyjmowane są dzieci w wieku 3 do 6 lat stale zamieszkałe na terenie Gminy Bobowa.
4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może by objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może by odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym dziecko ukończy 10 lat.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
6. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek do rocznego przygotowania przedszkolnego.
7. Liczba oddziałów określona w „Arkuszu organizacyjnym przedszkola” jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

§ 4

8. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.
9. Przyjmowanie dzieci do przedszkola rozpoczyna się na podstawie karty Zgłoszenia dziecka do Przedszkola którą należy pobrać w kancelarii przedszkola lub ze strony internetowej.
10. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola w oznaczonym terminie prawidłowo i dokładnie wypełnioną kartę.
11. Przyjmuje się zasadę składania karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na dany rok szkolny.
12. Nabór prowadzi się zgodnie z załączonym harmonogramem.
13. Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejności składania karty zgłoszenia dziecka.

III. Przedszkolna Komisja Kwalifikacyjna
§ 5

1. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor przedszkola.
2. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola powołuje Komisję Kwalifikacyjną,
w skład, której wchodzą:
a/ Dyrektor przedszkola – przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
b/ jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej
c/ jeden przedstawiciel rady Rodziców
3. W pracach Komisji Kwalifikacyjnej może brać udział przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole na prawach obserwatora.
4. Komisja Kwalifikacyjna, przyjmując dzieci do przedszkola kieruje się kryteriami określonymi w prawie oświatowym.
a/ do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6 lat odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
b/ dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci.
c/ dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
d/ dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
Oraz innymi niżej wymienionymi kryteriami:
e/ dzieci obojga rodziców pracujących zgłoszonych na pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie,
f/ dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Bobowa
g/ dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednim roku szkolnym
h/ dzieci, które w roku rekrutacji ukończyły 3 lata
i/ dzieci z domu dziecka lub rodzinnego domu dziecka,
j/ dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo
k/dzieci z rodzin wielodzietnych
l/dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej

5. Tryb postępowania Komisji Kwalifikacyjnej:
a/ posiedzenie komisji odbywa się na terenie przedszkola w terminie ustalonym
harmonogramie,
b/ przewodniczący zapoznaje wszystkich członków z regulaminem rekrutacji,
c/ członkowie komisji wybierają z pośród siebie protokolanta oraz określają zasady protokołowania,
d/ komisja rozpatruje karty zgłoszeń dziecka do przedszkola zgodnie z kryteriami ujętymi w pkt.4. niniejszego regulaminu,
e/ w sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący,
f/ komisja przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji oraz listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, podpisane przez wszystkich członków komisji,
g/ dyrektor oraz członkowie komisji dokonują uzasadnienia faktu nie przyjęcia dziecka do przedszkola oraz potwierdzają to podpisem.

IV. Zadania dyrektora przedszkola.

§ 6.

1. Wykonywanie czynności przygotowawczych do prac Komisji Kwalifikacyjnej:

a/ wywieszenie ogłoszenia o harmonogramie naboru dzieci do przedszkola na tablicy ogłoszeń, umieszczenie tych informacji na stronie internetowej,
b/ wyłożenie rodzicom do wglądu „Regulamin rekrutacji” oraz umieszczenie go na stronie internetowej,
c/ wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszeń dziecka do przedszkola” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców, potwierdzenie przyjęcia karty pieczątką ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładne i prawidłowe jej wypełnienie.
d/ przygotowanie na posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci,
e/ powołanie komisji Kwalifikacyjnej na dany rok szkolny.
2. Uczestniczenie w pracach Komisji Kwalifikacyjnej.
3. Kierowanie rozpatrywaniem przez komisję zgłoszeń dzieci do przedszkola na dany rok szkolny na podstawie kompletu zgłoszonych dokumentów.
4. Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez komisję w tym:
a/ składanie podpisów przez członków komisji,
b/ protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania,
c/ sporządzenie listy dzieci przyjętych i nie przyjętych.
5. Wywieszenie list dzieci przyjętych na posiedzeniu komisji do wiadomości rodziców.

V. Przepisy końcowe.

§ 7.

1. Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w pierwszym kwartale roku w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola na podstawie kart zgłoszeń dziecka do przedszkola.
2. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na dany rok szkolny wywieszone są do wiadomości rodziców w terminie określonym w harmonogramie.
3. W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice ( prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemne odwołanie do Dyrektora Przedszkola Samorządowego
w Bobowej.
4. Dyrektor przedszkola rozpatruje złożone odwołania i przesyła zainteresowanym rodzicom pisemną odpowiedź z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania.
5. Dopuszcza się tworzenie listy dzieci oczekujących na przyjęcie z dzieci nieprzyjętych do przedszkola.
6. Dyrektor przekazuje informacje rodzicom o placówkach dysponujących wolnymi miejscami, jeżeli taką wiedzę posiada.

§ 8.

1. Sprawy sporne, skargi i odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.
2. Od decyzji przewodniczącego rodzice mają prawo odwołać się do Burmistrza Bobowej za pośrednictwem dyrektora przedszkola.

§ 9.

1. Dokonywana jest bieżąca i końcowa ewaluacja przebiegu rekrutacji dzieci do przedszkola.
2. Wnioski wynikające z tej ewaluacji zostaną przekazane radzie pedagogicznej.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od …………………
4. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodzicom poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przedszkola i na stronie internetowej przedszkola.

§ 10.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzice ( prawni opiekunowie ) dziecka są zobowiązani do potwierdzenia uczęszczania dziecka do przedszkola w terminie ustalonym przez dyrektora.
Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola na dany rok szkolny.Opublikował: Bożena Płazińska
Publikacja dnia: 14.10.2013
Podpisał: Bożena Płazińska
Dokument z dnia: 14.10.2013
Dokument oglądany razy: 822