A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 28.02.2021 z powodu:
nieaktualne

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 


Rekrutacja
na rok szkolny 2020/2021
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych -
w świetle ustawy prawo oświatowe


Przykładowe wzory uchwał i zarządzeń

ZARZĄDZENIE nr ……………
Dyrektora ……………………………nazwa szkoły/przedszkola………………………………..
z dnia ………………………………. r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 września 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)
zarządzam się co następuje:
§1
Powołanie Komisji
1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną.
2. Celem działania Komisji Rekrutacyjnej jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do …………………………… nazwa szkoły/przedszkola …………………… na rok szkolny 2020/2021.
§2
Skład Komisji
1. Na członków Komisji Rekrutacyjnej, o której mowa w §1 powołuję:
a. …………imiona i nazwiska członków Komisji…………..,
b. ……………………………………………..……..,
c. ……………………………………………..……..,
d. ……………………………………………..……..,
e. ……………………………………………..……..,
f. ……………………………………………..……..,
g. ……………………………………………..……..,
h. ……………………………………………..……..,
2. Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej wyznaczam ……………… imię i nazwisko Przewodniczącego Komisji …………………………. .


§3
Zadania
1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
a. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego, w szczególności z zachowaniem obowiązujących zasad rekrutacji,
b. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
c. przygotowanie oraz podanie od publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
d. w przypadku, gdy w toku procesu rekrutacji przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych, sprawdzian predyspozycji językowych, sprawdzian kompetencji językowych lub próba sprawności fizycznej – przeprowadzenie sprawdzianów i prób,
e. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
f. weryfikacja danych zawartych w dostarczonych wnioskach,
g. w przypadku wykorzystania w procesie rekrutacji systemu elektronicznego nadzór nad poprawnością jego wykorzystania,
h. sporządzanie w przewidzianym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili,
i. niezwłoczne udzielanie Dyrektorowi szkoły wszelkich wyjaśnień, w szczególności w odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,
j. dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji, z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Do zadań Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
a. określenie szczegółowego trybu i terminów pracy Komisji Rekrutacyjnej,
b. organizacja i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej,
c. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac Komisji Rekrutacyjnej,
d. współpraca z innymi komórkami szkoły/przedszkola,
e. kierowanie żądań przedstawienia przez rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w dostarczonych wnioskach oraz określanie wiążących ich terminów dostarczenia tych dokumentów,
f. występowanie do wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie wybranych okoliczności wskazanych w przedstawionym wniosku i dokumentach.
3. Komisja Rekrutacyjna współpracuje z innymi komórkami szkoły, w tym w szczególności z sekretariatem, w zakresie gromadzenia dokumentów oraz kontaktu z rodzicami i kandydatami.
4. Komisja Rekrutacyjna może przyjąć wewnętrzny regulamin działania. Zapis §4 stosuje się odpowiednio.
§4
Zasady pracy
1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje większością głosów przy udziale co najmniej 2/3 pełnego składu Komisji.
2. W przypadku, gdy Komisja nie jest w stanie wyłonić większości decydujący głos ma Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.
3. Protokół postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w §3 ust. 1 lit. e podpisują wszyscy członkowie Komisji Rekrutacyjnej.
4. Każdemu członkowi Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo zgłoszenia do protokołu, o którym mowa w ust. 3 zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem lub uwag.
§5
Bezstronność
1. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej pracują w niej z zachowaniem zasad profesjonalizmu, rzetelności i bezstronności, zgodnie z obowiązującym w szkole/przedszkolu Kodeksem etyki.
2. W przypadku, gdy praca w Komisji Rekrutacyjnej rodzi lub może rodzić ryzyko niezachowania zasad, o których mowa w ust. 1 lub powodować dla członka Komisji konflikt interesów (w szczególności w sytuacji, gdy postępowaniem rekrutacyjnym objęte jest dziecko członka Komisji Rekrutacyjnej lub dziecko członka jego bliskiej rodziny) osoba taka jest zobowiązana do zawieszenia swojej pracy w Komisji i niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora szkoły/przedszkola.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Dyrektor szkoły/przedszkola niezwłocznie w trybie zarządzenia zmienia skład Komisji Rekrutacyjnej usuwając z niej członków, o których mowa w ust. 2, zastępując ich innymi osobami lub zmniejszając skład Komisji.
§6
Postępowanie uzupełniające
1. W przypadku, gdy w wyniku postępowania rekrutacyjnego nie wszystkie oferowane przez szkołę/przedszkole miejsca zostały obsadzone Komisja Rekrutacyjna prowadzi także postępowanie uzupełniające.
2. Zadania i zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej w postępowaniu uzupełniającym są identyczne, jak w przypadku podstawowego postępowania rekrutacyjnego.
3. W odniesieniu do zapisów w §3 ust. 1 lit. e, z postępowania uzupełniającego sporządza się odrębny protokół.
§7
Postanowienia końcowe
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


…………………………………………………………..
podpis Dyrektora

Wypełnia przedszkole/szkoła
Data złożenia
Godzina złożenia
Nr ewidencyjny


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA
na rok szkolny 2020/2021
A. Adresat wniosku i lista preferencji
Ubiegam się o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach wedle poniższej kolejności preferencji. Proszę o przyjęcie dziecka wskazanego w części B niniejszego wniosku do przedszkola/szkoły oznaczonej w kolumnie „Adresat wniosku”.
Kolejność preferencji Adresat wniosku* Nazwa przedszkola/szkoły i adres
1
2
3
* - należy oznaczyć „X” przy przedszkolu/szkole, do dyrektora którego/której kierowany jest niniejszy wniosek.
B. Dane osobowe dziecka
DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
imię*
nazwisko*
PESEL*
w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość:
data urodzenia* dzień miesiąc Rok
DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH
matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2)
imię*
nazwisko*
telefon kontaktowy
adres e-mail
ADRESY ZAMIESZKANIA
dziecko matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2)
miejscowość*
ulica*
nr domu* nr mieszk.*
kod pocztowy*
poczta*


C. Kryteria
Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do przedszkola/szkoły, zgodnie z obowiązującymi zasadami naboru. Przy każdym kryterium należy zaznaczyć właściwy kwadrat. Zaznaczenie kwadratu „ODMOWA” oznacza, że rodzic nie chce udzielić informacji dotyczącej danego kryterium. W przypadku oznaczenia „ODMOWA” w trakcie rozpatrywania wniosku zostanie przyjęte, że dziecko danego kryterium nie spełnia. Podawane dane dotyczą dziecka wskazanego w punkcie B.

Kryteria ustawowe
dziecko zamieszkałe na terenie gminy ……… 0 TAK 0 NIE 0 ODMOWA
dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej 0 TAK 0 NIE 0 ODMOWA
dziecko jest niepełnosprawne 0 TAK 0 NIE 0 ODMOWA
jeden z rodziców dziecka jest niepełnosprawny 0 TAK 0 NIE 0 ODMOWA
oboje rodzice dziecka są niepełnosprawni 0 TAK 0 NIE 0 ODMOWA
rodzeństwo dziecka jest niepełnosprawne 0 TAK 0 NIE 0 ODMOWA
dziecko jest samotnie wychowywane w rodzinie 0 TAK 0 NIE 0 ODMOWA
dziecko jest objęte pieczą zastępczą 0 TAK 0 NIE 0 ODMOWA
Kryteria organu prowadzącego i przedszkola
Dzieci obojga rodziców pracujących/ pobierających naukę 0 TAK 0 NIE 0 ODMOWA
Rodzeństwo dziecka, które uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej (do którego rodzic złożył dokumenty rekrutacyjne). 0 TAK 0 NIE 0 ODMOWA
Dzieci z rodzin pozostających pod opieką GOPS 0 TAK 0 NIE 0 ODMOWA
Dogodne (względem miejsca zamieszkania kandydata lub miejsca pracy rodzica kandydata) położenie przedszkola, do którego kandydat ma być przyjęty 0 TAK 0 NIE 0 ODMOWA
D. Inne informacje o dziecku
Przekazywane przez rodzica zgodnie z art. 155 ustawy Prawo Oświatowe
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Art. 155. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

E. Oświadczenia dotyczące treści wniosku
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), obejmującymi zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez gminę jako organ prowadzący oraz dyrektora placówki, do której kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę korzystania z usług przedszkola w terminie od godz. …… do godz. …….
Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w przedszkolu.


(podpis matki / opiekuna prawnego 1) i/lub (podpis ojca / opiekuna prawnego 2)


F. Informacje dotyczące danych osobowych
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) administratorem danych jest przedszkole, do dyrektora którego kierowane jest niniejsze zgłoszenie, a którego pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie niniejszego wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 r., poz. 730)
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do przedszkola lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.


(podpis matki / opiekuna prawnego 1) i/lub (podpis ojca / opiekuna prawnego 2)


……………………..…………..…….., miejscowość, data


Wypełnia szkoła
Data złożenia
Godzina złożenia
Nr ewidencyjny


ZGŁOSZENIE
do obwodowej szkoły podstawowej
na rok szkolny 2020/2021
Niniejszym zgłaszam dziecko do przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
nazwa i adres szkoły
A. Dane osobowe dziecka
DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
imię*
nazwisko*
PESEL*
w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość:
data urodzenia* dzień miesiąc Rok
DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH
matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2)
imię*
nazwisko*
telefon kontaktowy
adres e-mail
ADRESY ZAMIESZKANIA
dziecko matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2)
miejscowość*
ulica*
nr domu* nr mieszk.*
kod pocztowy*
poczta*

B. Inne informacje o dziecku
Przekazywane przez rodzica zgodnie z art. 155 ustawy Prawo Oświatowe *
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* * Art. 155. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, pu-blicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki, odży-wiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
C. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.(podpis matki / opiekuna prawnego 1) i/lub (podpis ojca / opiekuna prawnego 2)
D. Informacje dotyczące danych osobowych
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) administratorem danych jest szkoła, do dyrektora której kierowane jest niniejsze zgłoszenie, a której pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie niniejszego wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez przedszkole jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) w związku z art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 949 i 2203),
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 949 i 2203), Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do przedszkola lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.

(podpis matki / opiekuna prawnego 1) i/lub (podpis ojca / opiekuna prawnego 2)


……………………..……..……………………. r.
miejscowość, data


LISTA KANDYDATÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFKKOWANYCH
do
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
nazwa szkoły / przedszkola
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021

Imię Nazwisko Wynik kwalifikacji
Adam Abacki + zakwalifikowany
Bartłomiej Babacki – niezakwalifikowany
WAŻNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych obowiązani są w terminie ………………………………. do złożenia następujących dokumentów:
• ……
• …...
stanowiących potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola/szkoły.
Niezłożenie powyższych dokumentów we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/szkole.

LISTA KANDYDATÓW
PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH
do
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
nazwa szkoły / przedszkola
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021

Imię Nazwisko Wynik rekrutacji
Adam Abacki + przyjęty
Bartłomiej Babacki – nieprzyjętyNajniższa liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia wyniosła: ……………………

……………………………………….................
Data opublikowania listy

……………………………………………..……………………………………..
Podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

Rodzicom kandydatów nieprzyjętych przysługuje w terminie 7 dni od podania niniejszej listy do wiadomości publicznej prawo wystąpienia o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka. (Art. 158 ust. 6. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),

LISTA KANDYDATÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFKKOWANYCH
do
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
nazwa szkoły / przedszkola
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym na rok 2020/2021

Imię Nazwisko Wynik kwalifikacji
Adam Abacki + zakwalifikowany
Bartłomiej Babacki – niezakwalifikowany
WAŻNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych obowiązani są w terminie ………………………………. do złożenia następujących dokumentów:
• ……
• …...
stanowiących potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola/szkoły.
Niezłożenie powyższych dokumentów we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/szkole.

LISTA KANDYDATÓW
PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH
do
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
nazwa szkoły / przedszkola
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym na rok 2020/2021

Imię Nazwisko Wynik rekrutacji
Adam Abacki + przyjęty
Bartłomiej Babacki – nieprzyjętyNajniższa liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia w postępowaniu uzupełniającym
wyniosła: ……………………


……………………………………….................
Data opublikowania listy

……………………………………………..……………………………………..
Podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

Rodzicom kandydatów nieprzyjętych przysługuje w terminie 7 dni od podania niniejszej listy do wiadomości publicznej prawo wystąpienia o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka. (Art. 158 ust. 6. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.),

…………………………………………..…………………..
miejscowość, data

PROTOKÓŁ
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
do
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
nazwa szkoły / przedszkola
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021

Działająca na podstawie Zarządzenia Dyrektora ………………………………………………………… z dnia ……………………. Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1. ……………………………………………………………………………………… – Przewodniczący Komisji
2. ………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………
przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne na rok 2019/2020.

1. Liczba miejsc.
Do obsadzenia w procesie rekrutacji przedstawiono kandydatom i ich rodzicom w dniu …………………………….. ogółem ……….. miejsc.
W dniu …………………………………….. decyzją Dyrektora/Organu prowadzącego ustalono ostateczną liczbę miejsc obsadzaną w postępowaniu rekrutacyjnym ogółem na ………….. . Struktura miejsc została ustalona w następujący sposób:
• grupa/oddział: ………. – …….. miejsc,
• grupa/oddział: ………. – …….. miejsc,
• grupa/oddział: ………. – …….. miejsc,
• …
2. Kandydaci.
Wnioski o przyjęcie do szkoły/przedszkola gromadzono w okresie od ………………………… do ………………………. .
Łącznie zgłoszonych zostało ………………………. kandydatów, z czego po weryfikacji formalnej do postępowania rekrutacyjnego dopuszczono ………………… kandydatów.
Lista kandydatów odrzuconych z powodów formalnych stanowi Załącznik nr 1
3. Dokumenty
Analizy dostarczonych dokumentów dokonała Komisja Rekrutacyjna. W przypadku …….. kandydatów Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej zażądał od rodziców dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w przypadku ….…….. kandydatów Przewodniczą Komisji Rekrutacyjnej zwrócił się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie wybranych okoliczności wskazanych w przedstawionym wniosku i dokumentach. Komisja otrzymała w terminie ………… odpowiedzi od wójtów/burmistrzów/prezydentów miast.
4. Kryteria i punktacja.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone było z zastosowaniem obowiązujących kryteriów naboru, określonych na podstawie:
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
• uchwały Rady Gminy/Miasta ….
• Statutu ………..
• ….
Na tej podstawie kandydatom, których wnioski były rozpatrywane przyznano liczby punktów wynikające ze spełniania przez nich określonych kryteriów naboru.
Lista kandydatów, których zgłoszenia były rozpatrywane wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych znajduje się w Załączniku nr 2.
5. Kandydaci, których nie udało się rozróżnić.
W wyniku przydzielenia punktów zgodnie z obowiązującymi zasadami punktacji pojawiły się grupy kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów rekrutacyjnych, w związku czym nie udało się obowiązującymi zasadami ustalić pośród nich pierwszeństwa kwalifikacji.
Komisja Rekrutacyjna zdecydowała, by dla tych kandydatów kolejność kwalifikacji ustalić w drodze losowania. Protokół losowania stanowi Załącznik nr 3.
6. Kwalifikacja.
Na podstawie działań opisanych w p. 1-6 Komisja Rekrutacyjna w dniu …………………. dokonała kwalifikacji kandydatów. Ogółem zakwalifikowano ……… kandydatów.
Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych stanowi Załącznik nr 4.
Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie przedszkola/szkoły w dniu ………………….. . Lista została wywieszona w formie analogicznej do Załącznika nr 4, uzupełniona o informację dla rodziców o konieczności potwierdzenia woli, obowiązującym terminie wykonania tej czynności oraz konsekwencjach jej zaniechania.
7. Potwierdzanie woli przyjęcia i przyjęcie.
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani byli do potwierdzenia woli przyjęcia poprzez złożenie stosownych dokumentów w okresie od …………… do …………… . Spośród wszystkich zakwalifikowanych wolę przyjęcia potwierdziło ………. kandydatów, którzy zostali przyjęci.
Lista kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych stanowi Załącznik nr 5.
Lista kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie przedszkola/szkoły w dniu ………………….. . Lista została wywieszona w formie analogicznej do Załącznika nr 5, uzupełniona o pouczenie dla rodziców o możliwości wystąpienia o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka.
8. Odwołania.
Wniesiono ……… wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Komisja sporządziła i przekazała wnioskodawcom ……… pisemnych uzasadnień.
Wniesiono do Dyrektora szkoły/przedszkola ……… odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
Spośród wniesionych odwołań Dyrektor:
• ……… uwzględnił,
• ……… odrzucił.
9. Rekrutacja uzupełniająca.
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu/szkole pozostało ……… wolnych miejsc, w związku z czym Komisja Rekrutacyjna zwróciła się do Dyrektora szkoły/przedszkola o zarządzenie postępowania uzupełniającego.
10. Zdarzenia.
W trakcie prowadzonego postępowania Komisja Rekrutacyjna nie stwierdziła zdarzeń, które mogły by mieć negatywny wpływ na prace Komisji lub wyniki postępowania.
11. Deklaracja bezstronności.
Podpisani poniżej Przewodniczący oraz członkowie Komisji Rekrutacyjnej oświadczają, iż nie zaszły żadne okoliczności mające wpływ na ich bezstronność, w szczególności w postępowaniu rekrutacyjnym nie brały udziału przedstawiciele ich bliskiej rodziny.
12. Zdania odrębne i uwagi członków Komisji.
Członkowie Komisji Rekrutacyjnej nie zgłosili zdań odrębnych i uwag do protokołu.
13. Odczytanie i podpisanie.
Protokół został odczytany oraz przez wszystkich członków Komisji Rekrutacyjnej parafowany na każdej stronie i podpisany.
14. Liczba egzemplarzy.
Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.
Podpisy Komisji Rekrutacyjnej:
1. ……………………………………………………………………………………… – Przewodniczący Komisji
2. ………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………


Załącznik nr 1
do Protokołu postępowania rekrutacyjnego do …………………………. w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021

Lista kandydatów odrzuconych z powodów formalnych
Lp. Nazwisko Imię Powód
1 Abacki Aleksander Niedostarczenie wymaganych dokumentów potwierdzających kryteria naboru.
2
3


Załącznik nr 2
do Protokołu postępowania rekrutacyjnego do …………………………. w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021

Lista kandydatów rozpatrywanych w postępowaniu rekrutacyjnym
wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych
(lista prezentowana w porządku malejącej liczby punktów)
oddział/grupa ……
Lp. Nazwisko Imię Liczba punktów
1 Przykładowy Waldemar 240
2 Testowa Aleksandra 230
3

oddział/grupa ……
Lp. Nazwisko Imię Liczba punktów
1 Tymczasowa Barbara 180
2 Egzemplifikujący Krzysztof 175
3

Załącznik nr 3
do Protokołu postępowania rekrutacyjnego do …………………………. w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021

PROTOKÓŁ LOSOWANIA
W związku z koniecznością ustalenia kolejności kwalifikacji wśród kandydatów w takim samym stopniu spełniających wszystkie obowiązujące kryteria, w wyniku podjętej decyzji komisja w składzie:
1. …………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………….
w dniu ……………… r. w siedzibie przedszkola/szkoły przeprowadziła losowanie. Losowania przeprowadzono w zestawach kandydatur w ramach tej samej liczby punktów rekrutacyjnych. W losowaniu uwzględniono następujące kandydatury:
Numery ewidencyjne/numery PESEL kandydatów biorących udział w losowaniu
Zestaw kandydatur dla liczby punktów …. Zestaw kandydatur dla liczby punktów …. Zestaw kandydatur dla liczby punktów ….

Losowanie przeprowadzono poprzez przygotowanie losów dla każdego zestawu kandydatur, zawierających numery ewidencyjne/numery PESEL kandydatów biorących udział w losowaniu (jednemu kandydatowi odpowiada jeden los), umieszczenie ich w jednym naczyniu w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartości losu przed wyjęciem z naczynia, wymieszanie oraz kolejno wyjmowanie po jednym losie. Przyjęto, iż kolejność wyjmowanych losów jest kolejnością kwalifikacji.
Wylosowano następującą kolejność kwalifikacji:

Zestaw dla ……… pkt
1. ………………..………
2. ………………..………
3. ………………..………
4. ………………..………
5. ………………..………
6. ………………..………
Zestaw dla ……… pkt
1. ………..………………
2. ………..………………
3. ………..………………
4. ………..………………
5. ………………..………
6. ………………..………
Zestaw dla ……… pkt
1. …………..……………
2. ……………..…………
3. ……………..…………
4. ……………..…………
5. ……………..…………
6. ……………..…………


Inne uwagi:
……………………………………..…………
………………………………………..………
………………………………………..………
………………………………………..………

Podpisy komisji:
1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………

Załącznik nr 4
do Protokołu postępowania rekrutacyjnego do …………………………. w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021


LISTA KANDYDATÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFKKOWANYCH
do
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
nazwa szkoły / przedszkola
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021

Imię Nazwisko Wynik kwalifikacji
Adam Abacki + zakwalifikowany
Bartłomiej Babacki – niezakwalifikowanyZałącznik nr 5
do Protokołu postępowania rekrutacyjnego do …………………………. w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021

LISTA KANDYDATÓW
PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH
do
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
nazwa szkoły / przedszkola
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021

Imię Nazwisko Wynik rekrutacji
Adam Abacki + przyjęty
Bartłomiej Babacki – nieprzyjętyNajniższa liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia wyniosła: ……………………


……………………………………….................
Data opublikowania listy

……………………………………………..……………………………………..
Podpis Przewodniczącego Komisji RekrutacyjnejOpublikował: Bożena Płazińska
Publikacja dnia: 13.02.2020
Podpisał: Bożena Płazińska
Dokument z dnia: 13.02.2020
Dokument oglądany razy: 280

Wersja do druku