RSS
A A A
SmodBIP

Informacja o naborze na stanowisko urzędnicze

 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko ..............................................................................................................

2. Data urodzenia ..............................................................................................................................

3. Dane kontaktowe...........................................................................................................................
(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na
określonym stanowisku)...............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł
zawodowy, tytuł naukowy)

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju
lub na określonym stanowisku).....................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy
określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)....................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców
oraz zajmowane stanowiska pracy)

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów
szczególnych………………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................


......................................... ..........................................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)Opublikował: Bożena Płazińska
Publikacja dnia: 13.02.2020
Podpisał: Bożena Płazińska
Dokument z dnia: 10.02.2020
Dokument oglądany razy: 335