RSS
A A A
SmodBIP

Informacja o naborze na stanowisko urzędnicze

 …………………………………………
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

OŚWIADCZENIE

W związku z ubieganiem się – w trybie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019., poz. 1282 ze zm.) – o zatrudnienie w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej
…………………………………………………………………………………………
(nazwa stanowiska pracy)

oświadczam, że:
1) nie byłem (-am) skazany (-a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;
3) posiadam obywatelstwo ……………………………….;
4) posiadam nieposzlakowaną opinię;
5) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119) przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Bobowej w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na w/w stanowisko pracy.
6) zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych i zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości wycofania udzielonej zgody.


……………………….... …………………………………………..
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)Opublikował: Bożena Płazińska
Publikacja dnia: 13.02.2020
Podpisał: Bożena Płazińska
Dokument z dnia: 10.02.2020
Dokument oglądany razy: 211