RSS
A A A
SmodBIP

Program \\

 PROGRAM EDUKACYJNY  "BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK"


Autorki projektu:

nauczycielki

Przedszkola Samorządowego w Bobowej


WSTĘP
Okres dzieciństwa jest szczególnym etapem w życiu dziecka, mającym istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju. Przedszkole odgrywa duże znaczenie w kształtowaniu osobowości dziecka i jako jedna z pierwszych placówek, do której uczęszcza dziecko, ma możliwość wypracowania określonych umiejętności. Do osiągnięcia tego celu konieczne będą m. in. poznanie sposobów rozwiązywania różnorakich, napotkanych problemów oraz wyuczone zasady i normy obowiązujące w środowisku społecznym. To sprawi, że w przyszłości dzieci będą przejawiać aktywną postawę w życiu społecznym.
Inspiracją do napisania projektu edukacyjnego pt.: „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak” było wyznaczenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jednego z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym, określonym jako działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba bezpieczeństwa. Każdy człowiek, dziecko jak i osoba dorosła powinna czuć się bezpiecznie w swoim społeczeństwie. Współcześnie na każdym kroku spotykamy się z wieloma zagrożeniami i wypadkami. Statystyki policyjne dowodzą, iż bardzo często ofiarami wypadków są dzieci. Poniekąd przyczyną takiego stanu rzeczy jest rozproszona i mimowolna uwaga, niski poziom myślenia przyczynowo- skutkowego, słaba spostrzegawczość i orientacja przestrzenno- czasowa, skłonność do podejmowania żywiołowych decyzji. Skłania to nas wychowawców do podejmowania działań podnoszących świadomość wychowanków w zakresie unikania zagrożeń. Jednym z wielu zadań w tym zakresie, określonych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego” jest uwrażliwienie dziecka na zagrożenia dla zdrowia i życia, które mogą pojawić się w czasie zabawy w domu i przedszkolu, podczas poruszania się po ulicy i przechodzenia przez nią, w kontaktach z obcymi, i wreszcie, na niebezpieczeństwa, które wiążą się ze złymi warunkami pogodowymi.
Zdrowie wiąże się bezpośrednio z bezpieczeństwem i jest także jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Często mówimy, że jest ono najważniejsze. Wychowanie zdrowotne w przedszkolu to kształcenie czynnych i świadomych postaw wobec bezpieczeństwa, kształtowanie prawidłowych postaw ciała i nauka jak dbać o zdrowie. Przekazując dzieciom niezbędną wiedzę o zdrowiu, kształtując postawy prozdrowotne, przyczyniamy się do wypracowania zdrowego stylu życia oraz dbałości o własne zdrowie.
Realizacja projektu powinna przyczynić się w dużej mierze do przyswojenia przez dzieci bogatej wiedzy z dziedziny zdrowia, ukształtowania w nich postaw prozdrowotnych oraz kształtowania prawidłowych nawyków higieniczno-zdrowotnych. Zdobyta przez dzieci wiedza i umiejętności pozwolą zachować zdrowie i poprawić jakość ich życia.

I. CELE PROJEKTU

CELE OGÓLNE:

 Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w wieku przedszkolnym.
 Kształtowanie bezpiecznych zachowań dzieci.
 Przybliżenie dzieciom wiedzy o występujących zagrożeniach i sposobach ich unikania.
 Promowanie zdrowego stylu życia.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko:

 orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drodze
 ma świadomość konsekwencji niewłaściwych zachowań podczas zabawy
 zna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i mechanicznych w domu; unika kontaktu z nieznanymi przedmiotami czy substancjami
 dba o swoje zdrowie, zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia
 wie, że należy przestrzegać zasad higieny osobistej
 rozumie potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu
 zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich
 odpowiednio zachowuje się podczas gwałtownych zmian pogody
 sygnalizuje potrzebę pomocy w sytuacjach zagrożenia osobom, które mogą tej pomocy udzielić

Realizacja celów programowych odbywać się będzie w pięciu blokach tematycznych:
(cele szczegółowe obszarów zawiera załącznik nr1):

1. PORUSZAMY SIĘ BEZPIECZNIE NA DRODZE – zapoznanie z elementarnymi zasadami uczestnictwa w ruchu drogowym, kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw sprzyjających unikaniu różnego typu zagrożeń, kształtowanie postawy zaufania do funkcjonariuszy policji.

2. BAWIMY SIĘ BEZPIECZNIE – zapoznanie z zasadami zachowania w grupie przedszkolnej; wdrażanie do właściwego korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w terenie w różnych porach roku.

3. JESTEŚMY BEZPIECZNI W DOMU – uświadomienie istnienia niebezpieczeństw związanych ze sprzętem gospodarstwa domowego, spożywaniem lekarstw i środków chemicznych. Wdrażanie do organizowania bezpiecznej zabawy w domu, uświadomienie konsekwencji płynących z niewłaściwych zachowań (wychylanie się przez okno, zabawy ostrymi narzędziami, itp.).

4. W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH – wdrażanie do prowadzenia zdrowego trybu życia; rozwijanie świadomości znaczenia ruchu dla zdrowia; poznanie zasad właściwego odżywiania się; kształtowanie nawyków higienicznych; wdrażanie do umiejętności ubierania się odpowiednio do pogody.
5. JESTEŚMY ZARADNI I ROZSĄDNI – zrozumienie potrzeby zachowania ostrożności
w kontaktach z obcymi osobami; kształtowanie zachowań asertywnych; wdrażanie do umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw i wzywania pomocy; zapoznanie z zasadami zachowania się w obliczu niebezpieczeństw związanych z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi;

II. ADRESACI PROJEKTU
Projekt edukacyjny „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak” skierowany jest do dzieci 3-6 letnich, uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Bobowej. Jego realizacja daje możliwość kształtowania u dzieci w wieku przedszkolnym świadomej i czynnej postawy wobec sytuacji, w których powstały zagrożenia, a także nawyków higienicznych i zdrowotnych.

III. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Projekt edukacyjny „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak.” będzie realizowany od września 2015r. do czerwca 2020r.

IV. ZADANIA DO WYKONANIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU:

1. Uwzględnienie w planach pracy dydaktyczno – wychowawczej zagadnień związanych z projektem edukacyjnym „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak” .
2. Przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce bezpieczeństwa i zdrowia.
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym: organizowanie spotkań z pracownikami instytucji związanych z tematyką i celami projektu (np. policja, straż pożarna, ratownictwo medyczne, dietetyk, pielęgniarka, lekarz, WOPR, SANEPID, psycholog, pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, sportowiec, trener itp.).
4. Fotorelacje z podjętych działań.

5. Wykonanie z dziećmi prac plastycznych do każdego bloku tematycznego.
6. Zorganizowanie zabawy dydaktycznej pod hasłem „Jestem bezpieczny i zdrowy” w każdym oddziale.

Projekt „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak” dostosowany jest do programu nauczania realizowanego w oddziałach przedszkolnych. Tematyka projektu realizowana będzie

podczas zajęć wynikających z planu miesięcznego oraz jako zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Przy wyborze form pracy i środków dydaktycznych wykorzystywanych podczas realizacji projektu, nauczyciele oddziałów przedszkolnych kierować się będą własnym doświadczeniem oraz upodobaniami dzieci, z którymi pracują.

V. Metody pracy wychowawczo – dydaktycznej w zakresie realizacji projektu:

• rozmowy, zagadki, opowiadania i dyskusje dające dziecku możliwość dzielenia się swoimi przeżyciami, obserwacjami i doświadczeniami,

• zabawy tematyczne, dydaktyczne, ruchowe i inne,

• obserwacja i pokaz: wykorzystanie pomocy dydaktycznych – plansz, ilustracji,

• zabawy z wykorzystaniem pedagogiki zabawy i elementów dramy; inscenizacje

• twórczość plastyczna i techniczna,

• prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne,

• spotkania z przedstawicielami instytucji związanych z tematem projektu

• wycieczki i spacery

VI. Monitoring (ewaluacja)

1. Fotorelacje z podjętych działań na stronie internetowej szkoły.

2. Prace plastyczne dzieci.

3. Galeria prac plastycznych jako podsumowanie projektu.

4. Inscenizacje tematyczne.

5. Zabawa dydaktyczna pod hasłem „Jestem bezpieczny i zdrowy”.

Dane pochodzące z monitoringu będą podstawą do ewaluacji projektu edukacyjnego. 7

Załącznik nr 1
Cele szczegółowe obszarów tematycznych programu edukacyjnego
„Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”

Planowane zagadnienia Cele szczegółowe
PORUSZAMY SIĘ BEZPIECZNIE NA DRODZE Dziecko:

 zna zasady ruchu drogowego dla pieszych, przechodzenia przez jezdnię po pasach lub na zielonym świetle z osobą dorosłą

 rozpoznaje i nazywa wybrane znaki drogowe (np. przejście dla pieszych, uwaga dzieci)

 dostrzega konieczność noszenia różnych elementów odblaskowych w czasie poruszania się po drogach

 kulturalnie i bezpiecznie zachowuje się w środkach lokomocji

 zna numery telefonów alarmowych oraz zasady ich użycia – tylko w sytuacjach uzasadnionych

 zwraca się do policjanta, jako osoby zaufanej, od której może oczekiwać pomocy w sytuacjach trudnych

 wie jaka jest rola policjanta w ruchu drogowym

BAWIMY SIĘ BEZPIECZNIE Dziecko:

 zna zasady zachowania sprzyjające bezpieczeństwu podczas wspólnych zabaw

 współtworzy z rówieśnikami „Kodeks przedszkolaka” i stosuje się do ustalonych norm

 ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z zabaw w niedozwolonych miejscach lub też niedozwolonymi przedmiotami

 rozumie konieczność zachowania ostrożności podczas pobytu nad wodą

 informuje dorosłych o uszkodzonych zabawkach bądź sprzęcie

 zna zasady bezpiecznego korzystania z zabawek i ze sprzętów na placu zabaw

 wie, jak należy poruszać się w sali i na placu zabaw, aby nie zagrażać bezpieczeństwu swojemu i innym

 potrafi przewidywać jakie będą konsekwencje sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu innych dzieci

JESTEŚMY BEZPIECZNI W DOMU Dziecko:

 zna niebezpieczeństwa związane z samowolnym korzystaniem z urządzeń elektrycznych i gazowych (poparzenia, pożar, porażenia prądem) oraz ma świadomość skutków bezmyślnych zabaw: wodą, zapałkami, urządzeniami mogącymi wywołać pożar (zapalniczką, kuchenką gazową lub elektryczną, grzejnikiem, itp.)

 ma świadomość zagrożeń wynikających z samodzielnego spożywania lekarstw i stosowania środków chemicznych

 potrafi samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w domu

 ma świadomość konsekwencji niewłaściwych zachowań (wychylanie się przez okno, zabawy ostrymi narzędziami, itp.).Opublikował: Bożena Płazińska
Publikacja dnia: 15.02.2020
Podpisał: Bożena Płazińska
Dokument z dnia: 05.10.2015
Dokument oglądany razy: 508