RSS
A A A
SmodBIP

Projekt edukacyjny \\

 
PROJEKT EDUKACYJNY


„Dbamy o nasze środowisko”


REALIZOWANY
w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej

„To, czego nauczymy dzieci będzie owocowało przez lata. Wiedza i szacunek do natury to najlepszy kapitał, który możemy przekazać już dziś kolejnym pokoleniom.”

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: marzec- czerwiec 2017r.
AUTOR I KOORDYNATOR PROJEKTU: Bożena Tabiś
WSTĘP
Piękny, fascynujący i tajemniczy świat przyrody. Dostarcza pozytywnych emocji, cieszy
i wzrusza. Obcowanie z przyrodą daje spokój, co jest pewnym rodzajem terapii i dlatego już od najwcześniejszych lat życia człowieka należy tak kształtować jego sposób myślenia
i zachowania, aby umiał o nią zadbać. Gdy w wieku przedszkolnym wpoimy dzieciom umiłowanie do przyrody to będzie im ono towarzyszyć w ciągu całego życia.

CELE OGÓLNE PROJEKTU:
 rozbudzanie kontaktu z przyrodą
 rozwijanie zainteresowania światem roślin i kształtowanie szacunku do świata przyrody;
 zwrócenie uwagi dzieci i rodziców na ważne aspekty ochrony przyrody i naturalnego środowiska;
 ukazywanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka;
 zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i wyrobienie nawyków segregacji śmieci
 zachęcanie uczestników do wykonywania prac plastycznych związanych z tematyką przyrodniczą;
 kształtowanie właściwej świadomości ekologicznej, a zwłaszcza poglądów i przekonań zmierzających do poszanowania każdej formy życia, szeroko rozumiana edukacja w zakresie ochrony środowiska;
 rozwijanie umiejętności niezbędnych do wyhodowania i pielęgnowania roślin w warunkach domowych i ogrodowych.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
 Obserwuje przyrodę podczas spacerów i wycieczek, poznaje zjawiska zachodzące w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku.
 Obserwuje rośliny i zwierzęta występujące w najbliższym otoczeniu
 Zakłada hodowlę roślin, wie, co rośliny potrzebują do życia
 Rozumie znaczenie powietrza, wody i gleby w życiu ludzi, roślin i zwierząt. Poznaje przyczyny ich zanieczyszczeń.
 Poznaje wybrane środowiska przyrodnicze np. las, łąkę – charakterystyczną dla niego roślinność i zwierzęta.
 Rozumie potrzebę dbania o środowisko i szanowania przyrody
 Rozumie konieczność segregacji odpadów, potrafi segregować odpady;
 Zna i rozumie pojęcia: odpady, recykling, segregacja odpadów
 Rozumie szkodliwość oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze;
 Zna Kodeks małego Ekologa, zna wiersze i piosenki związane z przyrodą;
 Potrafi rozwiązywać zagadki, quizy, uczestniczy w konkursach;
 Przeprowadza proste doświadczenia i eksperymentuje, m.in. obserwuje rozpuszczalność różnych substancji w wodzie, poznaje sposoby oczyszczania wody, obserwuje siłę i kierunek wiatru za pomocą wiatraczków
 Bierze czynny udział w akcjach propagujących idee ekologiczne – wykonuje prace plastyczne, plakaty, bierze udział w konkursach, oraz w akcji „Sprzątanie świata”
Metody pracy:
 Słowne:
- wiersze,
- opowiadania,
- rozmowy,
- objaśnienia

 Czynne:
- gry i zabawy badawcze,
- eksperymentowanie,
- gry dydaktyczne,
- doświadczenia i eksperymenty z powietrzem, wiatrem i wodą,
- założenie hodowli kwiatów, dokarmianie zwierząt,
- wykonanie prac plastycznych

 Oglądowe:
- pokaz,
- obserwacja,
- filmy przyrodnicze, filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne
- inscenizacje, teatrzyki

 Aktywizujące:
- burza mózgów, mapy mentalne, pedagogika zabawy
- wycieczki przyrodniczo- krajoznawcze,
- programy komputerowe
- ekspozycja okazów przyrodniczych,


Formy pracy przy realizacji projektu:
 Zajęcia inspirowane przez nauczyciela,
 Spacery połączone z obserwacją,
 Wycieczki w określonym celu,
 Zabawy badawcze,
 Zajęcia i zabawy podejmowane z własnej inicjatywy przez dzieci,
 Spotkania z ekspertami,
 Prace plastyczno-techniczne,
 Prace społeczno użyteczne.

REALIZATORZY PROJEKTU:
Projekt edukacyjny przeznaczony dla dzieci: 3-6 letnich.
Projekt będzie realizowany przez nauczycieli z Przedszkola Samorządowego w Bobowej

ZADANIE DO REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI

1. Przyroda budzi się do życia:
- jesteśmy poszukiwaczami wiosny - obserwacje przyrodnicze, uchwycenie pierwszych zwiastunów wiosny: przebiśniegi, krokusy, bazie kotki
- poznanie pierwszych kwiatów wiosennych objętych ochroną: zawilec, krokus, sasanka
- obserwowanie ptaków wiosną – powroty, zakładanie gniazd, wyląg piskląt, opiekę nad potomstwem
- słuchanie utworów literackich o przyrodzie budzącej się do życia z zimowego snu

2. Zielony ogródek w naszej sali:
- wysiew nasion i sadzonek roślin do skrzynek i doniczek
- systematyczna pielęgnacja roślin
- obserwacja wzrostu kwiatów

3.Mali artyści:
- wykonywanie prac plastycznych
- udział dzieci w konkursie plastycznym

4. Obchody pierwszego Dnia Wiosny:
- powitanie wiosny – wiosenne spotkanie zielonych i kolorowy korowód z Marzanną
- zabawy przy wiosennych piosenkach

5. Wiosenne zabawy:
- zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, tańce, pląsy przy muzyce np. „Wiosna” A. Vivaldi, „Maszeruje wiosna” itp.

marzec


1. Przyroda wokół nas:
- poznanie wybranych zwierząt i roślin żyjących w naturalnym środowisku: las, łąka, gospodarstwo
- słuchanie utworów literackich o tematyce przyrodniczej
- obserwacje środowiska naturalnego – spacery i wycieczki

2. Dbamy o Ziemię – jesteśmy przyjaciółmi przyrody:
- poznanie sposobów dbania o przyrodę
- poznanie zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności ludzi
- zorganizowanie „Patrolu ekologicznego” i ocenianie stopnia zagrożenia w najbliższej okolicy
- obchody Dnia Ziemi - 22 kwietnia

3. Akcje ekologiczne:
- udział w akcji „Sprzątanie świata” i segregacji śmieci
- zbiórka zużytych baterii i/lub elektrośmieci, zakrętek, makulatury

4. Laboratorium badawcze: poznawanie świata przyrody poprzez badanie, eksperymentowanie – zgromadzenie w nim szkieł powiększających, lusterek, mikroskopów. Zabawy badawcze i eksperymenty z wodą i powietrzem.

5. Mali artyści:
- wykonywanie pracy plastyczno-technicznej „Coś z niczego”

kwiecień

1. „Ekologiczna ściganka”:
- wykonanie matematycznej gry ściganki (wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej), oraz granie w parach

2. Wycieczka na łąkę:
- obserwowanie roślin łąkowych, rozróżnianie i nazywanie kilku z nich; jaskier ostry, mak, chaber, mniszek pospolity, podbiał. Wykonanie zielnika.
- obserwowanie owadów krążących nad kwiatami; pszczoła, biedronka, motyl i poznanie znaczenia owadów dla środowiska – zapylanie kwiatów
- słuchanie utworów literackich o tematyce przyrodniczej

3. Laboratorium badawcze:
- zabawy badawcze z ziemią – porównywanie próbek gleb pobranych z różnych miejsc przez dotykanie, oglądanie przez lupę, przesiewanie ziemi przez sitka o różnej wielkości otworów
- „ogród w butelce” – rozmowa połączona z działaniem, poznanie sposobu założenia ogródka, przedmiotów potrzebnych do jego wykonania oraz z obiegiem wody w słoiku (roślina pobiera wodę, wydala, a ta z kolei skrapla się na ściankach słoika i wędruje do ziemi)

4. Mali artyści:
- wykonywanie prac plastycznych
- udział dzieci w konkursie plastycznym

5. Ścieżka przyrodniczo-zdrowotna ,,Przyroda jest piękna”:
- zorganizowanie i udział w ścieżce przyrodniczo-zdrowotnej w bliskim lub dalszym otoczeniu przedszkola. Podziwianie piękna otaczającego nas świata przyrody, czerpanie korzyści z ruchu na świeżym powietrzu.
Udział rodziców w zajęciach

maj


1.Przyroda jest piękna:
- oglądanie filmów edukacyjnych i zdjęć, prezentacji na tablicy interaktywnej w celu poznania krajobrazu górskiego, morskiego, pojezierzy i jego charakterystycznych cech, roślin i zwierząt (w tym pod ochroną np. szarotka, kozica górska)
- zachęcanie do obserwacji przyrody i zachwycania się jej pięknem w czasie wakacji (zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w czasie kontaktu z przyrodą)
- słuchanie utworów literackich
2.Kącik ekologiczny:
- założenie w sali kącika przyrody nieożywionej- gromadzenie w nim ciekawych eksponatów, które można znaleźć na spacerach, wycieczkach w czasie wakacji (kamienie polne, kawałki skał górskich, kamienie nadmorskie, muszelki, bursztyny, węgiel, sól kamienna)
3.Laboratorium badawcze:
- oglądanie zgromadzonych okazów (kamienie, skały, muszle, bursztyny itp.) przy użyciu szkieł powiększających wypowiadanie się na temat ich właściwości (koloru, kształtu, twardości). Zachęcanie dzieci do zbierania ciekawych okazów przyrodniczych w czasie nadchodzących wakacji.
4.Wycieczki i wizyty:
- wycieczka do pobliskiej Oczyszczalni Ścieków i/lub Stacji Uzdatniania Wody
- wizyta Ekspertów np. spotkanie z ekologiem, leśnikiem, kierownikiem Referatu Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
5.Mali artyści:
- wykonywanie prac plastycznych
- przedstawienie teatralne związane z ochroną przyrody
6.Podsumowanie:
- przedszkolny quiz wiedzy przyrodniczej pt. „Przyjaciele Przyrody”. Ślubowanie Małego Ekologa. Uzyskanie Certyfikatu i dyplomów.
- podsumowanie projektu – prezentacja multimedialna

czerwiecOpublikował: Bożena Płazińska
Publikacja dnia: 15.02.2020
Podpisał: Bożena Płazińska
Dokument z dnia: 14.02.2020
Dokument oglądany razy: 253