RSS
A A A
SmodBIP

Innowacja pedagogiczna \\

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „MUZYKA - TANIEC – RYTM”

Temat: „Muzyka – taniec – rytm”
Autor: Lidia Szpila, Bożena Tabiś
Czas realizacji: październik 2017r. – czerwiec 2018r.
Miejsce realizacji: Przedszkole Samorządowe w Bobowej
Adresat innowacji: Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bobowej
Rodzaj innowacji:

I. PRZYCZYNY WPROWADZENIA INNOWACJI
Dzieci od najmłodszych lat przejawiają potrzebę kontaktu z muzyką. Lubią być w ruchu, lubią zabawy przy muzyce. Zajęcia muzyczne oraz zajęcia, które wiążą muzykę
z różnorodnymi zajęciami dydaktycznymi proponowane przedszkolakom, cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród dzieci. Aktywne uczestnictwo dziecka w takich zajęciach jest wspaniałą zabawą, daje zadowolenie, radość i satysfakcję, pomaga w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”. Dziecko ma możliwość kreowania samego siebie, komunikowania innym swych myśli, uczuć i emocji – to ekspresja i aktywność twórcza dziecka rozwija jego osobowość. Nauczyciel podczas swoich oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych powinien zapewnić dziecku warunki do tej swobodnej ekspresji oraz umiejętnie służyć mu pomocą, gdy staje przed nowymi zadaniami. Sposób, w jaki dziecko upora się z zadaniem, jakie wykaże przy tym pomysły, jest przejawem jego samodzielnej, twórczej aktywności. Obserwując zainteresowanie dzieci muzyką i jej różnorodnymi elementami – od śpiewu, poprzez taniec, spontaniczne muzykowanie na instrumentach, aż do aktywnego słuchania muzyki klasycznej oraz mając na uwadze pozytywny wpływ muzyki
i tańca na ogólny rozwój dziecka – powstał zamysł opracowania innowacji „Muzyka – taniec - rytm”. Ideą innowacji jest połączenie wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego i rozszerzenie ich o dodatkowe elementy z zakresu edukacji muzycznej w przedszkolu oraz wykorzystanie innowacji do pełniejszego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, ruchowego i społecznego wychowanków.
Inną przyczyną wprowadzenia innowacji pedagogicznej jest realizacja wniosku z nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018, która zakłada, iż poprzez stosowanie różnorodnych aktywnych metod kształtuje się u dzieci w wieku przedszkolnym wrażliwość estetyczną – muzyka, taniec, śpiew.

II. ZASADY WPROWADZENIA INNOWACJI
Wprowadzona innowacja obejmuje uczestnictwo dzieci 3 – 6 letnich z Przedszkola Samorządowego w Bobowej w zajęciach, które odbywać się będą w ramach godzin pracy przedszkola oraz poza godzinami pracy przedszkola: wyjścia na przeglądy, prezentacje, konkursy i inne imprezy organizowane w środowisku lokalnym.

III. CEL OGÓLNY INNOWACJI
• Rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej wychowanków.

IV. CELE SZCZEGÓŁOWE
• Rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych
• Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanków
• Kształtowanie kreatywności i twórczości muzycznej
• Wyrabianie umiejętności aktywnego słuchania muzyki
• Kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
• Rozwijanie umiejętności tanecznych
• Integracja dziecka z rówieśnikami
• Eliminowanie cech egocentrycznych – rozbudzanie empatii
• Budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły
• Kształtowanie u dzieci wrażliwość estetycznej na muzykę, taniec, śpiew.


V. OCZEKIWANE EFEKTY
• Wzrost sprawności ruchowej wśród wychowanków, usprawnienie całego ciała
• Dobre samopoczucie dzieci
• Wpłynięcie na harmonijny rozwój wychowanków
• Podniesie poczucie rytmu oraz sprawności i płynności ruchów
• Uwrażliwienie na muzykę i ogólne umuzykalnienie dzieci
• Życzliwa atmosfera pracy w czasie realizacji postawionych zadań będzie sprzyjała rozwojowi zainteresowań wychowanków


VI. METODY
Dla potrzeb innowacji zaadaptowano elementy wielu metod pracy z dziećmi. Są to m.in.: Koncepcja Carla Orffa, Gimnastyka twórcza (ekspresyjna) Rudolfa Labana, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki B. Strauss, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metody Pedagogiki Zabawy, Elementy Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, Elementy Metody Symultaniczno – sekwencyjnej J. Cieszyńskiej, zabawy twórcze, wycieczki, spotkania z artystami, występy taneczne. Przedstawione metody różnią się od siebie, ale posiadają wiele elementów wspólnych. Wszelkie metody nauczania – uczenia się – będą wspierane przez odpowiednio dobrane formy pracy i środki dydaktyczne inicjujące aktywność dzieci. Zaznacza się również, że zastosowanie wymienionych metod będzie zależne od umiejętności, które dzieci już posiadają, jak również od ich aktywności i zainteresowania zaproponowanymi przez nauczyciela zajęciami.

VII. FORMY
• Praca zbiorowa jednolita i zróżnicowana z całą grupą
• Praca grupowa (w małych zespołach, bądź prowadząca od najprostszych elementów do ostatniego ogniwa, w którym jest konkretne zadanie)
• Praca partnerska (np. przez wykonywanie zadań tanecznych i ruchowych w parach)
• Praca indywidualna zróżnicowana z poszczególnymi dziećmi.

VIII. ZAKRES TREŚCI EDUKACYJNYCH
• relaks – odprężenie psychofizyczne przy muzyce – wprowadzenie w świat muzyki klasycznej (dobór repertuaru)
• ćwiczenia kształcące świadomy ruch
• ćwiczenia uwrażliwiające na kierunek ruchu
• ćwiczenia oddechowe
• technika ruchu – korekta postawy uczniów, wytwarzanie nawyku estetycznego poruszania się, rozwijanie sprawności ruchowej – ćwiczenia przy muzyce
• ćwiczenia do muzyki związane z naprzemiennością – kinezjologia edukacyjna
• ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne,
• reagowanie na sygnały muzyczne
• rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni przez stosowanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych (tworzenie koła, kółek, szeregu, rzędu, marsz ze zmianą kierunku) improwizowanie ilustracji muzycznych na różne tematy ( zjawiska przyrody, naśladowanie zwierząt, czynności itp.
• rozwijanie wypowiedzi ruchowej inspirowanej piosenką, bajką, opowiadaniem, nastrojową muzyką, zabawy ruchowe ze śpiewem ( ilustracyjne, inscenizowane, rytmiczne, taneczne) zabawy ruchowe przy muzyce ( uwrażliwiające na elementy muzyki i z zakresu techniki ruchu, opowieści ruchowe), realizacja wartości ćwierćnut i ósemek przez ruch (metoda Dalacroz’a) marsz, bieg utrwalanie relacji czasowych między poznanymi wartościami nut w ćwiczeniach ruchowych akcent metryczny – zaznaczanie akcentu metrycznego oraz miar taktowych różnymi formami ruchu reagowanie ruchem na zmiany tempa i dynamiki obserwowanie zmian dynamiki w słuchanych utworach
• reagowanie ruchem na dźwięki różnej wysokości rozwijanie szybkiej reakcji, koncentracji uwagi i aktywnej postawy przez stosowanie ćwiczeń z użyciem sygnałów muzycznych kształcenie umiejętności poruszania się w przestrzeni przez ćwiczenia muzyczno-ruchowe ( tworzenie małych i dużych kół, szachownicy, figur geometrycznych, korowody marszowe z zastosowaniem różnych figur) improwizowanie ilustracji muzycznych na temat zjawisk przyrody, cech zwierząt, zjawisk codziennego otoczenia itp. z uwzględnieniem zmian dynamiki i tempa
• praca z partnerem, praca z grupą
• ćwiczenia ruchowe w utrzymaniu równego tempa ( w marszu, biegu)
• doskonalenie techniki ruchu tanecznego
• kształcenie umiejętności poruszania się w przestrzeni przez ćwiczenia muzyczno-ruchowe ( zmiana zgodna z frazą, rodzaju ruchu, kierunku, układu przestrzennego, partnera)
• interpretacja ruchowa utworów muzycznych
• zapoznanie z tańcami narodowymi, tańcami innych narodów – charakterystyka – pochodzenie, specyfika muzyczna
• nauka podstawowych kroków i figur tanecznych: odstawny, dostawny, podskoki, cwał, przytupy ,podskoki w obrotach, doskoki obunóż, krzesany, przytupy
• nauka tańców regionalnych
• nauka tańców narodowych
• nauka tańców innych narodów
• nauka tańców z elementami baletu
• nauka elementów tańca nowoczesnego

IX. EWALUACJA
Głównym zdaniem ewaluacji innowacji będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy jej założenia i cele zostały osiągnięte. Zostanie ona przeprowadzona na podstawie:
• nagrań filmowych
• prezentacji przedszkolnych - imprez okolicznościowych
• prowadzonej dokumentacji: pisemnej, fotograficznej w tym promocja podjętych działań na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole.bobowa.pl oraz na gminnym portalu społecznościowym: www.naszaBobowa.pl
• obserwacji dzieci podczas zajęć, jak również podczas uroczystości przedszkolnych, uroczystości zewnętrznych, konkursów – satysfakcja dzieci będzie odpowiedzią na postawione pytanie
• refleksji nauczycieli
• rozmowy z rodzicami na temat odczuć dzieci z zajęć muzyczno - ruchowych
• ankiety dla rodziców

PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) – art. 41 ust. 1 pkt 3.
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.
 Opublikował: Bożena Płazińska
Publikacja dnia: 15.02.2020
Podpisał: Bożena Płazińska
Dokument z dnia: 14.02.2020
Dokument oglądany razy: 283