A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 07.10.2021 z powodu:
aktualizacja

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola

 KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem jest Przedszkole Samorządowe w Bobowej, mieszcząca się pod adresem 38-350 Bobowa ul. Pocztowa 4, tel. 18 351 40 73 – zwane dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@cbi24.pl .
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa dzieci.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. ...
Ponadto dane osobowe są ujawniane …
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w związku z przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka przez osobę upoważnioną. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania upoważnienia do odbioru dziecka.
7. Dane osobowe zostały przekazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka.
8. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości.
9. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych.
10. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Opublikował: Bożena Płazińska
Publikacja dnia: 07.10.2021
Podpisał: Bożena Tabiś
Dokument z dnia: 07.10.2021
Dokument oglądany razy: 183

Wersja do druku