A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 07.10.2021 z powodu:
aktualizacja

KLAUZULA INFORMACYJNA wykorzystanie wizerunku

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Bobowej
ul. Pocztowa 4, 38-350 Bobowa, e-mail przedszkolebobowa@wp.pl, tel. (18) 3514073 – zwane dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: inpektor@cbi24.pl .
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu szkolnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. na podstawie umowy powierzeniu danych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu „...”.
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust.
1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w celu organizacji konkursu „...”. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.
*niepotrzebne skreślić
………………………………………………..
(data, czytelny podpis)


Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

W związku z organizowaniem i promowaniem konkursu … wyrażam zgodę
na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w publikacjach:
- na stronie internetowej,
- w wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,
- w gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej,
- w gablotach i na tablicach ściennych
- inne ...
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.

* zaznaczyć właściwe
…………………………………………...
(data, podpis)
…………………………………………...
(data, podpis)Opublikował: Bożena Płazińska
Publikacja dnia: 07.10.2021
Podpisał: Bożena Tabiś
Dokument z dnia: 07.10.2021
Dokument oglądany razy: 187

Wersja do druku