A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 07.10.2021 z powodu:
aktualizacja

KLAUZULA INFORMACYJNA organizacja zajęć wspomagających

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Bobowej ul. Pocztowa 4,
38-350 Bobowa, e-mail przedszkolebobowa@wp.pl, tel. (18) 3514073 – zwane dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: inpektor@cbi24.pl .
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja zajęć wspomagających.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością realizacji celu przetwarzania. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. na podstawie umowy powierzeniu danych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres organizacji zajęć wspomagających. Po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych, administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celach archiwalnych, tj. na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie.
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Opublikował: Bożena Płazińska
Publikacja dnia: 07.10.2021
Podpisał: Bożena Tabiś
Dokument z dnia: 07.10.2021
Dokument oglądany razy: 251

Wersja do druku