A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 07.10.2021 z powodu:
aktualizacja

KLAUZULA INFORMACYJNA kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

 KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizacja obowiązku informacyjnego w przypadku kontrolowania spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej , ul Bohaterów Bobowej 6 38-350 Bobowa
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Pan Zbigniew Murjas - e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością realizacji celu przetwarzania. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego, dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. na podstawie umowy powierzeniu danych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres niezbędny do spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego dane osobowe będą przetwarzane również do czasu zakończenia postępowania w sprawie. Po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych, administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celach archiwalnych.
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizacja obowiązku informacyjnego w przypadku kontrolowania spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej, z siedzibą mieszcząca się pod adresem: 38-350 Bobowa, Jankowa 37 , tel. 781976629 – zwana dalej „Administratorem”.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, Panem Zbigniewem Murjas - drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w pkt 1.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością realizacji celu przetwarzania. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego, dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że
wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. na podstawie umowy powierzeniu danych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres niezbędny do spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego dane osobowe będą przetwarzane również do czasu zakończenia postępowania w sprawie. Po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych, administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celach archiwalnych.
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizacja obowiązku informacyjnego w przypadku kontrolowania spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Brzanie, Brzana 10, 38-350 Bobowa, (18) 35-14-048
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Pan Zbigniew Murjas - e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością realizacji celu przetwarzania. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego, dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że
wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. na podstawie umowy powierzeniu danych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres niezbędny do spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego dane osobowe będą przetwarzane również do czasu zakończenia postępowania w sprawie. Po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych, administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celach archiwalnych.
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Opublikował: Bożena Płazińska
Publikacja dnia: 07.10.2021
Podpisał: Bożena Tabiś
Dokument z dnia: 07.10.2021
Dokument oglądany razy: 174

Wersja do druku